10. Gustafsällskapet

 
 
GUSTAFSÄLLSKAPETS TRÄFF - 2016
 
Vi besökte Kälsta, Valgeby och Härkeberga kyrka och kyrkogård. Göran berättade om Gustafs sista år i livet utifrån händelserna i Tredje boken om Gustaf.
   
 
ÅRSMÖTET 2015

Söndagen den 7 juni 2015 hade Gustafsällskapet årsmöte i Litslena kyrka. Vi fick en visning av kyrkan och det vackra altarskåpet av vaktmästare Elisabeth Sjögren. Göran Källgården visade på gravar med anknytning till familjen Hagström och berättade om händelser i kyrkan med anknytning till böckerna om Gustaf. Årsmötesförhandlingarna genomfördes i kyrkan. Därefter besöktes Litslena gästgiveri och tingshus, där Yngve Thor, boende på gården nu, och Göran Källgården berättade om historiska händelser på platsen.
 
Protokoll från årsmötet 2015:
Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Gustafsällskapet              

Tid                                               Söndagen den 7 juni 2015 kl. 15.00
Plats                                            Litslena kyrka
Närvarande                                 20 personer

 

 § 1 Sammanträdet öppnas
Ordförande Göran Källgården hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 § 2 Val av ordförande
Till ordförande för årsmötet valdes Göran Källgården.

 § 3 Val av sekreterare
Till sekreterare för årsmötet valdes Eva Emanuelsson.

 § 4 Val av justerare
Till justerare valdes Annie Björkman och Leif Björkman.

 § 5 Fastställande av föredragningslista
Styrelsens förslag till föredragningslista godkändes. Bilaga 1.

 § 6 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Det sätt varpå årsmötet hade utlysts godkändes. Kallelse har skickats via E-post den 22 maj, med förinformation den 28 april.

 § 7 Verksamhetsberättelse
Sekreteraren Eva Emanuelsson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Bilaga 2.

 § 8 Ekonomisk redogörelse
Kassören Göran Källgården informerade om att föreningen vid årsskiftet 2014/2015 förfogade över 1 766:- kronor. En transaktion på 358:- kronor hade sedan gjorts, varför behållningen vid årsmötet var 1 408:- kronor.

 § 9 Revisorernas berättelse
Vid årsmötet 2014 uppdrogs till styrelsen att vid behov utse revisorer. Styrelsen har inte funnit detta nödvändigt och inte utsett revisorer, varför ingen revision har gjorts.
                                                                                                                                                                   

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
                                                                                                       

                                                                                                                                                                               
§11 Fråga om föreningens upplösning
Årsmötet beslutade att föreningen Gustafsällskapet ska upplösas från årsmötets datum. Samma beslut fattades vid årsmötet 2014. För att upplösa föreningen fordras enligt stadgarna beslut därom på två på varandra följande ordinarie årsmöten. 

§ 12 Disposition av kvarvarande medel
Årsmötet beslutade att föreningens kvarvarande medel, 1 408:- kronor, ska skänkas till Enabygdsarkivet i Grillby.

 § 13 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att ta upp.

 § 14 Mötets avslutande
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

 Vid årsmötet berättade Göran Källgården om händelser i Litslena kyrka och visade på gravar med anknytning till Gustaf Hagström. Kyrkvaktmästare Elisabeth Sjögren öppnade och visade altarskåpet. Vid Litslena tingshus och gästgiveri berättade Göran Källgården, med kompletteringar av Yngve Thor, ägare till husen, om händelser som ägt rum där.

  Vid protokollet

 Eva Emanuelsson
Sekreterare

 Justeras 

Göran Källgården             Annie Björkman                    Leif Björkman
Ordförande                       Justerare                                 Justerare

Protokollets original är justerat av ordförande och justerarna.

--------------
ÅRSMÖTET 2014
Årsmöte i Gustafsällskapet
Söndagen den 8 juni hade Gustafsällskapet årsmöte i Sneby. Många intresserade deltagare gick tillsammans runt i byn och tittade på grunderna efter de gårdar som fanns på Gustafs tid i Sneby. Bland annat visades följande karta från storskiftet 1825. De röda figurerna visar de olika tomter som fanns i byn och de svarta figurerna visar på den mark som tillhörde Hagströms gård.
 
Protokoll från årsmötet 2014:

Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Gustafsällskapet              1(3)

 Tid                                               Söndagen den 8 juni 2014 kl. 15.00

 Plats                                            Sneby, Litslena

 Närvarande         30 personer

 § 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande Göran Källgården hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 § 2 Val av ordförande
Till ordförande för årsmötet valdes Göran Källgården.

 § 3 Val av sekreterare

Till sekreterare för årsmötet valdes Eva Emanuelsson.

 § 4 Val av justerare
Till justerare valdes Annie Björkman och Hans Axelsson.

 § 5 Fastställande av föredragningslista

Styrelsens förslag till föredragningslista godkändes. Bilaga 1 .

 § 6 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Det sätt varpå årsmötet hade utlysts godkändes. Kallelse har skickats via E-post den 30 april, med förinformation den 6 april och 28 april och påminnelse den 29 maj.

 § 7 Verksamhetsberättelse

Ordförande Göran Källgården föredrog styrelsens verksamhetsberättelse.
Bilaga 2.

 § 8 Ekonomisk redogörelse

Kassören Göran Källgården informerade om att föreningen förfogade över         2 020:- kronor vid verksamhetsårets början. En transaktion, blomma till värd­paret i Skillinge, om 155:- kronor, reducerar utgående saldot till 1 865 :- kronor.

 § 9 Revisorernas berättelse

Vid årsmötet 2013 uppdrogs till styrelsen att vid behov utse revisorer. Styrelsen har inte funnit detta nödvändigt och inte utsett revisorer, varför ingen revision har gjorts.

 § 10 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.                                                                                                                                                                                                         

§ 11 Verksamhetsplan och budget

Uppdrogs till styrelsen att upprätta verksamhetsplan och budget om styrelsen anser att behov föreligger.

 § 12 Motioner och medlemsförslag

Motion hade inkommit från Göran Källgården, i vilken han föreslår att föreningen Gustafsällskapet upplöses.

 Beslutades att upplösa föreningen Gustafsällskapet från och med årsmötet 2015, under förutsättning att även årsmötet 2015 fattar samma beslut.

 § 13 Val av ordförande

Till ordförande för 2014 valdes Göran Källgården på 1 år.

 § 14 Fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare

Beslutades att styrelsen ska bestå av ordförande, två ordinarie ledamöter som väljs växelvis på två år och en ersättare som väljs på ett år.

 § 15  Val av styrelseledamöter och ersättare

Till styrelseledamot valdes Örjan Emanuelsson på 2 år. Till ersättare valdes Bodil Källgården på 1 år.

 § 16 Val av firmatecknare

Till att teckna föreningens firma valdes Göran Källgården och Eva Emanuelsson var för sig.

 § 17 Bloggansvarig

Till att ansvara för föreningens blogg valdes Eva Emanuelsson.

 § 18 Val av revisor och revisorsersättare

Uppdrogs till styrelsen att, när den finner behov därav, utse revisor och revisorsersättare och att redovisa ekonomiska transaktioner vid årsmötet 2015.

 § 19 Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen

Beslutades att om valberedning utses, ska den bestå av en ledamot.

 § 20 Val av valberedning

Beslutades att inte utse någon valberedning.

                                                                                                                                                                       

§ 21  Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att ta upp.

 § 22 Årsmötet avslutas

En blomma överlämnades som tack till värdparet Henry Oscarson och Cecilia Burman. Ordförande förklarade därefter årsmötet avslutat.

 Före årsmötesförhandlingarna ägde en rundvandring i Sneby rum, varvid Göran Källgården berättade om var de olika gårdarna var placerade under Gustaf Hagströms tid i byn.

  

Vid protokollet

 Eva Emanuelsson

Sekreterare

 Justeras

 Göran Källgården             Annie Björkman                    Hans Axelsson

Ordförande                       Justerare                                 Justerare

 

 

 

 

 

ÅRSMÖTET 2013

Årsmöte i Gustafsällskapet  hölls den 2 juni 2013 i Skillinge, Litslena   
                                                                                         

 Göran Källgården berättade om händelser i samband med Gustafs perioder i Skillinge (1812-1817,  1819-1828),  fakta om byn Skillinge och dess historia, och Eva läste några episoder ur boken från Gustafs tid i byn. Frida Gustafsson och Fredrik Rönngren berättade om gården idag. En delikat rabarberpaj med vaniljsås och kaffe serverades på den sommarsköna verandan.

Frida och Fredrik berättade om gården.
Deltagarna lät sig väl smaka av det goda kaffet med
rabarberpaj, medan Eva och Göran läste och berättade.
Göran berättade om Skillinge på 1800-talet.

Årsmötesprotokoll 2013:
 

Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Gustafsällskapet

 

Tid                       Söndagen den 2 juni 2013 kl. 14.00

Plats                   Skillinge, Litslena

Närvarande         27 personer enligt närvarolista. Bilaga 1.

 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordförande Göran Källgården hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 

§ 2 Val av ordförande
Till ordförande för årsmötet valdes Göran Källgården.

 

§ 3 Val av sekreterare

Till sekreterare för årsmötet valdes Eva Emanuelsson.

 

§ 4 Val av justerare
Till justerare valdes Bodil Källgården och Georg Nilsson.

 

§ 5 Fastställande av föredragningslista

Styrelsens förslag till föredragningslista godkändes. Bilaga 2.

 

§ 6 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Det sätt varpå årsmötet utlysts godkändes. Kallelse har skickats via E-post den 28 mars med påminnelser den 28 april och 28 maj.

 

§ 7 Verksamhetsberättelse

Sekreteraren Eva Emanuelsson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Bilaga 3.

 

§ 8 Ekonomisk redogörelse

Kassören Göran Källgården redogjorde för föreningens ekonomi under 2012.


Utgifter     Båtresa till Strängnäs                                                     19 200 kr.

 

Intäkter     Deltagaravgifter för Strängnäsresan                              18 720 kr                 
                  Ersättning för guidning vid Lionsresa                                 500 kr

Summa intäkter                                                                               19 220 kr

 

Årets resultat                                                                                          20 kr

 

Kassabehållningen var vid årets början 2 000 kr och vid årets slut 2 020 kr.


§ 9 Revisorernas berättelse                               

Vid årsmötet 2012 uppdrogs till styrelsen att vid behov utse revisorer. Styrelsen har inte funnit behov av revisorer, varför ingen revision har gjorts.

 

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

 

§ 11 Verksamhetsplan och budget

Önskemål framkom om att fortsätta med faktarutor den 28:e i varje månad samt ett årsmöte 2014 på en plats förknippad med Andra boken om Gustaf. Uppdrogs till styrelsen att planera den fortsatta verksamheten efter årsmötets önskemål.

 

§ 12 Motioner och medlemsförslag

Inga motioner eller förslag från medlemmar hade inkommit till årsmötet.

 

§ 13 Val av ordförande

Till ordförande för 2013 valdes Göran Källgården på 1 år.

 

§ 14 Fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare

Beslutades att styrelsen ska bestå av ordförande, två ordinarie ledamöter som väljs växelvis på två år och en ersättare som väljs på ett år.

 

§ 15  Val av styrelseledamöter och ersättare

Till styrelseledamot valdes Eva Emanuelsson på 2 år. Till ersättare valdes Bodil Källgården på 1 år.

 

§ 16 Val av firmatecknare

Till att teckna föreningens firma valdes ordförande och sekreteraren var för sig.

 

§ 17 Bloggansvarig

Till att ansvara för föreningens blogg valdes Eva Emanuelsson.

 

§ 18 Val av revisor och revisorsersättare

Uppdrogs till styrelsen att, när den finner behov därav, utse revisor och revisorsersättare och att redovisa ekonomiska transaktioner vid årsmötet 2014.

 

§ 19 Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen

Beslutades att valberedningen ska bestå av en ledamot.

 

§ 20 Val av valberedning

Till valberedning valdes Birgitta Norlén på 1 år.

 

 

§ 21  Övriga frågor

Eva Emanuelsson informerade om nästa bok om Gustaf, som planeras att utkomma under hösten 2013.

 

§ 22 Sammanträdet avslutas

Till värdparet överlämnades en ros av arten Gustafus Hagstromia att plantera i Skillinge som minne från Gustafs tid på gården och årsmötet 2013. Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

 

Före årsmötesförhandlingarna berättade Göran Källgården om hur byn Skillinge såg ut på 1800-talet och om familjen Hagström. Eva Emanuelsson läste utdrag ur boken Gustaf, skildringar från Skillinge. Värdparet Fredrik Rönngren och Frida Gustafsson berättade om gården idag, serverade kaffe och rabarberpaj, guidade runt på gården och visade inredningsbutiken.

 

Vid protokollet

  

 

Eva Emanuelsson

Sekreterare

  

Justeras

  

Göran Källgården                Bodil Källgården                   Georg Nilsson

Ordförande                          Justerare                              Justerare

 

 

 

 
FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTET 2013-06-02

         1. Mötets öppnande.

        2. Val av ordförande för mötet.

        3. Val av sekreterare för mötet.

        4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

        5. Fastställande av föredragningslista.

        6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.

        7. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse.

        8. Ekonomisk redogörelse.

        9. Föredragande av revisorernas berättelse.

        10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

        11. Fastställande av verksamhetsplan och budget.

        12. Behandling av till mötet inkomna motioner och medlemsförslag.

        13. Val av ordförande för föreningen (1 år).

        14. Fastställande av antalet styrelseledamöter ordinarie och ersättare.

        15. Val av minst en styrelseledamot (2 år).
        16. Val av firmatecknare.                  

        17. Val av ansvarig för uppdatering av föreningens blogg.

        18. Val av en revisor (1 år) och en revisorsersättare (1 år).

        19. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen.

        20. Val av valberedning och sammankallande ledamot i denna.

        21. Övriga ärenden.

        22. Mötets avslutande. 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012

Styrelsen för Föreningen Gustafsällskapet avger följande verksamhetsberättelse för 2012:

Årsmöte
Vid föreningens årsmöte, den 3 juni 2012, gjordes en båtresa från Koffsan till Strängnäs. Under ledning av Göran Källgården gjordes en rundvandring i Strängnäs, från ångbåtsbryggan och runt i staden, till platser som finns med i boken Gustaf, bland annat hus där familjen Hagström bott, deras spannmålslager, skolor, gator och domkyrkan. Göran berättade om människorna och platserna och om hur det kan ha sett ut för 200 år sedan och Eva Emanuelsson läste valda utdrag ur boken. På väg till Strängnäs intogs kaffe och smörgås och på hemvägen var det årsmötesförhandlingar och middag. 55 personer deltog.

Styrelse
Styrelsen för 2012 har bestått av
Ordförande                         Göran Källgården
Sekreterare                         Eva Emanuelsson
Kassör                                Göran Källgården
Övrig ledamot                     Örjan Emanuelsson
Ersättare                             Bodil Källgården
Bloggansvarig                     Eva Emanuelsson

Valberedning
Valberedningen har bestått av Birgitta Norlén.

Revisorer
Årsmötet 2012 uppdrog till styrelsen att vid behov utse revisorer och revisorsersättare. Styrelsen har bedömt att detta inte har behövts.

Medlemsantal
Vid årsskiftet 2012-2013 hade föreningen 71 medlemmar.

Medlemsavgift
Ingen medlemsavgift har tagits ut.

Ekonomi
Båtresan till Strängnäs var självfinansierad av deltagaravgifter. I övrigt har inga ekonomiska transaktioner förekommit.

Övrigt
All information i Gustafsällskapet har skett via E-post från gustaf.w.hagstrom@hotmail.com och på bloggen http://gustafwhagstrom.blogg.se  Den 28:e i varje månad har en faktaruta med fakta som anknyter till romanen Gustaf lagts ut på bloggen. Medlemmarna har fått information om detta via Epost.

Slutord

Styrelsen vill tacka för positivt bemötande och stort intresse för boken Gustaf hos medlemmarna. Vi vill önska den nya styrelsen lycka till.

Enköping den 28 april 2013
Gustafsällskapet
Styrelsen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Årsmöte i Gustafsällskapet 2012
Här finns protokollet från årsmötet:

Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Gustafsällskapet 
 

Tid                       Söndagen den 3 juni 2012 kl. 12.00
Plats                    M/STor på Mälaren
Närvarande         55 personer enligt närvarolista. Bilaga 1. 

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordförande Göran Källgården hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande
Till ordförande för årsmötet valdes Göran Källgården.

§ 3 Val av sekreterare
Till sekreterare för årsmötet valdes Eva Emanuelsson. 

§ 4 Val av justerare
Till justerare valdes Anders Carlström och Anita Forsberg Eriksson. 

§ 5 Fastställande av föredragningslista
Styrelsens förslag till föredragningslista godkändes. Bilaga2.

§ 6 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Det sätt varpå årsmötet utlysts godkändes. Kallelse har skickats via E-post den 28 mars, 28 april och 20 maj.

§ 7 Verksamhetsberättelse
Sekreteraren föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Bilaga 3. 

§ 8 Ekonomisk redogörelse
Kassören redogjorde för att en enda transaktion förekommit och att den består av att föreningen fått startbidrag från Enköpings kommun med 2 000 kronor. Kostnaderna och intäkterna för resan till Strängnäs kommer att redovisas vid nästa årsmöte. Underhandsinformation är att resan kommer att gå med ett mycket marginellt underskott som täcks av det erhållna startbidraget.

§ 9 Revisorernas berättels
Vid årsmötet 2011 uppdrogs till styrelsen att vid behov utse revisorer. Styrelsen  har inte funnit detta nödvändigt och inte utsett revisorer, varför ingen revision har gjorts.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 

§ 11 Verksamhetsplan och budget
Önskemål framkom om att fortsätta med faktarutor den 28:e i varje månad samt ett årsmöte 2013 på en plats förknippad med boken. Uppdrogs till styrelsen att utforma verksamheten efter årsmötets önskemål.

§ 12 Motioner och medlemsförslag
Inga motioner eller förslag från medlemmar hade inkommit till årsmötet.

§ 13 Val av ordförande
Till ordförande för 2012 valdes Göran Källgården på 1 år.

§ 14 Fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare
Beslutades att styrelsen ska bestå av ordförande, två ordinarie ledamöter som väljs växelvis på två år och en ersättare som väljs på ett år. 

§ 15  Val av styrelseledamöter och ersättare
Till styrelseledamot valdes Örjan Emanuelsson på 2 år. Till ersättare valdes Bodil Källgården på 1 år.

§ 16 Val av firmatecknare
Till att teckna föreningens firma valdes ordförande och sekreteraren var för sig.

§ 17 Bloggansvarig
Till att ansvara för föreningens blogg valdes Eva Emanuelsson.

§ 18 Val av revisor och revisorsersättare
Uppdrogs till styrelsen att, när den finner behov därav, utse revisor och revisorsersättare och att redovisa ekonomiska transaktioner vid årsmötet 2013. 

§ 19 Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen
Beslutades att valberedningen ska bestå av en ledamot.

§ 20 Val av valberedning
Till valberedning valdes Birgitta Norlén på 1 år. 

§ 21 Övriga frågor
Information om rundtur i Trögden i Gustafs fotspår som Eva och Göran gjorde i Lions regi den 12 maj. Information om att Gustafsällskapet har 71 medlemmar den 3 juni 2012.  

§ 22 Sammanträdet avslutas
 Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

 Årsmötet genomfördes ombord på M/S Tor på väg mellan Koffsan och Strängnäs. Efter ankomsten i Strängnäs gjordes en rundvandring i Gustafs fotspår, ledd av Göran Källgården och Eva Emanuelsson. Bland annat visades på Wilhelm Hagströms barndomshem, var familjen Hagströms spannmålshandel fanns och andra platser i Strängnäs förknippade med romanen ”Gustaf”. Valda stycken ur romanen lästes på respektive plats som besöktes.

 Vid protokollet

Eva Emanuelsson
Eva Emanuelsson
Sekreterare

Justeras 

Göran Källgården            Anders Carlström                 Anita Forsberg Eriksson
Göran Källgården            Anders Carlström                 Anita Forsberg Eriksson

Ordförande                     Justerare                                 Justerare

 (Protokollets original är undertecknat.)

Föredragningslista för årsmötet

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll
5. Fastställande av föredragningslista
6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
7. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk redogörelse
9. Föredragande av revisorernas berättelse
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
12. Behandling av till mötet inkomna motioner och medlemsförslag
13. Val av ordförande för föreningen (1 år)
14. Fastställande av antalet styrelseledamöter ordinarie och ersättare
15. Val av minst en styrelseledamot (2 år)
16. Val av firmatecknare
17. Val av ansvarig för uppdatering av föreningens blogg
18. Val av en revisor (1 år) och en revisorsersättare (1 år)
19. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
20. Val av valberedning och sammankallande ledamot i denna
21. Övriga ärenden

Vill du ha mer information om årsmötet? Maila gustaf.w.hagstrom@hotmail.com eller ring Göran 0708-674646 eller Eva 0706-18 57 12.

Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gustafsällskapets årsmöte 2011

Föreningen Gustafsällskapet, har haft årsmöte på den gård i Hävlinge i Lillkyrka, där Gustaf föddes den 6 juni 1810. Märtha Svedling och Torsten Andersson, som idag bor på gården, hälsade ett 25-tal medlemmar välkomna i den ymniga försommargrönskan. 

Se protokollet här:
 

Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Gustafsällskapet 

Tid              Söndagen den 5 juni 2011 kl. 14.00

Plats           Häflinge rusthåll 

Närvarande         Göran Källgården, Eva Emanuelsson, Torsten Anderson,
                            Märtha Svedling, Eivor Carlsson, Keith Carlsson, Ragnhild
                            Eriksson,  Börje Sandén, Gudrun Sandén, Birgitta Norlén,
                            Carina Plahn, Helene Johansson, Yvonne Axelsson, Hans 
                            Axelsson, Bengt Björkman, Gun Björkman, Bertil Ellvén, 
                            Barbro Ellvén, Örjan Emanuelsson, Leif Björkman, Annie
                            Björkman, Håkan Kindblom, Carolin Ljungcrantz.

 § 1 Sammanträdet öppnasOrdförande Göran Källgården hälsade de närvarande
medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

§ 2 Val av ordförande Till ordförande för årsmötet valdes Göran Källgården. 

§ 3 Val av sekreterare Till sekreterare för årsmötet valdes Eva Emanuelsson. 

§ 4 Val av justerare Till justerare valdes Torsten Anderson och Örjan Emanuelsson. 

§ 5 Fastställande av föredragningslista Styrelsens förslag till föredragningslista
godkändes. Bilaga 1.

§ 6 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst Det sätt varpå årsmötet utlysts
godkändes. Kallelse har skickats via E-post den 19 maj. 

§ 7 Verksamhetsberättelse Sekreteraren föredrog styrelsens verksamhetsberättelse.
Bilaga 2. 

§ 8 Ekonomisk redogörelse Ingen ekonomisk redogörelse fanns, då inga kostnader
eller intäkter förekommit under verksamhetsåret. 

§ 9 Revisorernas berättelse Då föreningen inte förfogar över ekonomiska medel har
ingen revision gjorts. 

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2010. 

§ 11 Verksamhetsplan och budgetÖnskemål framkom om att fortsätta med faktarutor
den 28 i varje månad samt ett årsmöte 2012 i Gustafs fotspår, gärna en båttur Österby
brygga – Strängnäs t o r. Uppdrogs till styrelsen att utforma verksamheten efter årsmötets
önskemål.
§ 12 Motioner och medlemsförslag Inga motioner eller förslag från medlemmar hade
inkommit till årsmötet. 

§ 13 Val av ordförande Till ordförande för 2011 valdes Göran Källgården på 1 år. 

§ 14 Fastställande av antalet styrelseledamöter och ersättare Beslutades att
styrelsen
ska bestå av ordförande, två ordinarie ledamöter och en ersättare.  

§ 15  Val av styrelseledamöter och ersättare Till styrelseledamot valdes Eva
Emanuelsson på 2 år och valdes Örjan Emanuelsson på 1 år. Till ersättare valdes
Bodil Källgården på 1 år.  

§ 16 Val av firmatecknare Till att teckna föreningens firma valdes ordförande och
sekreteraren var för sig.  

§ 17 Bloggansvarig Till att ansvara för föreningens blogg valdes Eva Emanuelsson.  

§ 18 Val av revisor och revisorsersättare Uppdrogs till styrelsen att, när den finner
behov därav, utse revisor och revisorsersättare och att redovisa eventuella ekonomiska
transaktioner vid kommande årsmöte.

§ 19 Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen Beslutades att
valberedningen ska bestå av en ledamot.

§ 20 Val av valberedning Till valberedning valdes Birgitta Norlén på 1 år.  

§ 21  Övriga frågor Information om intervju med författarna till boken Gustaf i Radio 
Uppland, ”Förmiddag med Åsa Nylander”, tisdagen den 14 juni kl 10.00-10.30. 
§ 22 Sammanträdet avslutas  Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.
..........................................................................................................................................................................................               

Vid årsmötet informerades om tidigare ägare av rusthållet i Hävlinge, historiska händelser i
bygden och miljöer nämnda i boken. Värdparet Märtha Svedling och Torsten Anderson visade
runt på gården och berättade mer om dess historia. Ett plommonträd planterades till minne av
Gustaf Hagströms födelse på rusthållet i Hävlinge den 6 juni 1810. 

Vid protokollet

Eva Emanuelsson
Eva Emanuelsson
Sekreterare

Justeras

Göran Källgården           Torsten Anderson                  Örjan Emanuelsson
Göran Källgården           Torsten Anderson                  Örjan Emanuelsson
Ordförande                     Justerare                                Justerare


Vid årsmötet, berättade författarna, Eva Emanuelsson och Göran Källgården, om händelser på gården och i bygden vid tiden för hans födelse, Gustafs släkt och gårdens innehavare från slutet av 1600-talet till början av 1900-talet. Deltagarna kompletterade med historiska fakta, både om gården, historiska företeelser och deras källor.

Efter kaffepaus och årsmöte, planterades ett plommonträd i trädgården, dels till minne av Gustafs födelse, dels som tack för den generösa gästfrihet som värdparet bestod medlemmarna med. Värdparet visade sedan gården och berättade ytterligare intressanta uppgifter om dess historia och fynd som påträffats vid renoveringargenom åren.

Framtida årsmöten planeras att hållas på platser med anknytning till Gustaf Hagström och i anslutning till hans födelsedag 6 juni. Nästa årsmöte kommer eventuellt att hållas i Strängnäs, med information och studiebesök i de miljöer som förekommer i boken.

Gustafsällskapet är ett litterärt sällskap,  en ideell förening, som har till ändamål att utifrån romanen Gustaf sprida kunskap om och öka intresset för den historiska forskningen. Den vill också stimulera skrivar- och berättarkonsten som ett sätt att förmedla kunskap om svensk 1800-talshistoria.  Sällskapet meddelar sig med sina medlemmar via föreningens blogg där forskningsfakta publiceras varje månad.

Som medlem i Gustafsällskapet får du via din E-post information om romanen Gustaf, om forskningen bakom boken och nyheter som gäller romanen och huvudpersonen. Du kan också föra en dialog med författarna via E-post.

Medlem blir man genom att maila till gustaf.w.hagstrom@hotmail.com Medlemskapet är kostnadsfritt.

Bloggansvarig kommer att ta bort inlägg som inte hör till ämnet, är kränkande eller innehåller annat olämpligt material till skada för enskild person eller annan förening.

En gång per år kommer ett E-postmeddelande att skickas ut till alla medlemmar med en fråga om man vill kvarstå som medlem i Gustafsällskapet. För att kvarstå som medlem måste man svara "ja". Alla övriga rensas bort ur registret.

Här är Gustafsällskapets stadgar:

STADGAR FÖR FÖRENINGEN GUSTAFSÄLLSKAPET
Fastställda vid konstituerande årsmöte 2010-06-06.

§  1 Föreningens namn är FÖRENINGEN GUSTAFSÄLLSKAPET. Föreningen har sitt säte i Enköpings kommun.
§  2 Föreningen är en ideell förening och har till ändamål att utifrån romanen Gustaf sprida kunskap om och öka intresset för den historiska forskningen, samt att stimulera skrivar- och berättarkonsten som ett sätt att förmedla kunskap om de historiska skeendena.
§  3 Varje fysisk person som instämmer i föreningens ändamål, under §2, äger rätt att bli medlem.
§  4 Föreningens verksamhet utövas genom
           Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ    
           Styrelsen som är föreningens verkställande organ och bevakar föreningens intressen.  
           Aktuell blogg/webbsida som är föreningens kommunikativa kanal för dialog med medlemmarna.
§  5 Föreningens styrelse består av en ordförande, som väljs varje år och ytterligare minst två ledamöter, valda för två år med växelvis en och en avgående. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör och erforderliga funktionärer. För styrelsen ska årligen utses minst en ersättare.
§  6 Styrelsen sammanträder på ordförandens eller den av styrelsen utsedda ledamotens kallelse och får inte fatta beslut om inte minst två ledamöter, inklusive ordförande är närvarande.
§  7 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaper, protokoll och verksamhetsberättelse ska vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före årsmötet.
§  8 Ordinarie årsmöte hålls årligen i samband med Gustafs födelsedag den 6 juni, dock senast före juli månads utgång. Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna eller minst 1/5 av medlemmarna kräver det.
§  9 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

        1. Mötets öppnande.
        2. Val av ordförande för mötet.
        3. Val av sekreterare för mötet.
        4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
        5. Fastställande av föredragningslista.
        6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
        7. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse.
        8. Ekonomisk redogörelse.
        9. Föredragande av revisorernas berättelse.
        10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
        11. Fastställande av verksamhetsplan och budget.
        12. Behandling av till mötet inkomna motioner och medlemsförslag.
        13. Val av ordförande för föreningen (1 år).
        14. Fastställande av antalet styrelseledamöter ordinarie och ersättare.
        15 .Val av minst en styrelseledamot (2 år) och en ersättare (1 år).
        16. Val av firmatecknare.   
        17. Val av ansvarig för uppdatering av föreningens blogg.
        18. Val av en revisor (1 år) och en revisorsersättare (1 år).
        19. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen.
        20. Val av valberedning och sammankallande ledamot i denna.
        21. Övriga ärenden.
        22. Mötets avslutande. 

§ 10 Motioner och förslag till årsmötet ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.
§ 11 Kallelse och föredragningslista till årsmöte eller extra möte ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet.
§ 12 Vid ett extramöte får endast förekomma ärenden som angivits i kallelsen.
§ 13 Vid omröstning ska majoritetsprincipen gälla. Personval förrättas med slutna sedlar om så yrkas, i övrigt med öppna, liksom vid all omröstning i andra frågor. Vid lika röstetal, vid personval, avgöres val genom lottning. Vid lika röstetal i andra frågor gäller den mening som ordföranden biträder.
§ 14 Föreningen fastställer vid ett föreningsmöte senast under oktober månad budget och medlemsavgift för nästkommande år.
§ 15 Ändring av, eller tillägg till, dessa stadgar kan ske endast efter beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett ska vara årsmöte. Mellan dessa möten måste 90 dagar förflyta. För beslut därom fordras minst 2/3 av avgivna röster.
§ 16 För upplösning av föreningen fordras beslut därom på två på varandra följande ordinarie årsmöten med minst 3/4 av avgivna röster.
§ 17 I händelse av föreningens upplösning ska dess samlingar i första hand överlämnas till författarna till boken Gustaf eller, om de inte finns kvar i livet, till deras familjer, i andra hand till sammanslutning med likartade intressen, bibliotek eller arkiv. Eventuella befintliga ekonomiska medel disponeras enligt sista mötets beslut.


 

Hälsningar
Gustaf


RSS 2.0